Η εταιρεία AFOI LEFA OE || LEFASAGRI δραστηριοποιείται στις εισαγωγές λιπασμάτων, ειδικών προϊόντων θρέψης, βιοδραστικών σκευασμάτων, βιοδιεγερτών για διάφορες καλλιέργειες , και στην διακίνηση ωφέλιμων εντόμων. Η σύγχρονη θρέψη των φυτών απαιτεί καινοτόμα σκευάσματα, υψηλή επιστημονική κατάρτηση και βιώσιμες πρακτικές φιλικές στο περιβάλλον.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

1. Παραγγελίες

Οποιαδήποτε προσφορά της εταιρείας είναι ενδεικτική και δεν αποτελεί δεσμευτική πρόταση για τη σύναψη σύμβασης πώλησης. Οποιαδήποτε προφορική δέσμευση της εταιρείας για την αποδοχή παραγγελίας ισχύει μόνο κατόπιν έγγραφης επιβεβαίωσης της εταιρείας ή κατόπιν της παράδοσης των προϊόντων ή της αποστολής τιμολογίου. Οποιαδήποτε παραγγελία προς την εταιρεία ενέχει την έννοια πλήρους αποδοχής των παρόντων Γενικών Όρων Πώλησης και των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων. Παραγγελία που έγινε αποδεκτή από την ΑΦΟΙ ΛΕΦΑ ΟΕ - LEFASAGRI δεν μπορεί να ακυρωθεί μετά την πάροδο τριών (3) εργασίμων ημερών χωρίς την αποδοχή της εταιρείας.

2. Τιμολόγηση και πληρωμή

Οι τιμές της εταιρείας ισχύουν για παράδοση των προϊόντων στις εγκαταστάσεις της και δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α., εκτός αντίθετης συμφωνίας. Σε περίπτωση μεταγενέστερων της ημερομηνίας της σύμβασης μεταβολών σε εθνικές, αλλοδαπές ή διεθνείς διατάξεις που επηρεάζουν τις τιμές των πρώτων υλών, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μετακυλήσει στον Αγοραστή τις παραπάνω αυξήσεις των τιμών. Επιπλέον δαπάνες, όπως τραπεζικές προμήθειες που προκύπτουν από την τραπεζική μεταφορά των τιμολογηθέντων ποσών η τυχόν ταχυδρομικά έξοδα από αποστολή επιταγών, βαρύνουν τον Αγοραστή. Η καταβολή των ποσών θα γίνεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής των προϊόντων, εκτός αντίθετης συμφωνίας. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, ο Αγοραστής υποχρεούται να εξοφλεί όλες τις μη αμφισβητούμενες οφειλές όταν καθίστανται ληξιπρόθεσμες, πριν την επίλυση της διαφωνίας. Οι οφειλές από όλα, ακόμα και τα μη ληξιπρόθεσμα, ανεξόφλητα τιμολόγια καθίστανται άμεσα απαιτητές σε περίπτωση που ο Αγοραστής καθυστερήσει πάνω από πέντε (5) ημέρες την πληρωμή οποιουδήποτε τιμολογίου.

Σας γνωρίζουμε ότι η ΑΦΟΙ ΛΕΦΑ ΟΕ - LEFASAGRI θα αναζητήσει στα Αρχεία Αθέτησης Υποχρεώσεων, Υποθηκών Προσημειώσεων και Στοιχείων Εταιριών από ΦΕΚ & ΓΕΜΗ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, οδός Αλαμάνας αρ. 2, 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210-36-76-700 (υπεύθυνος επεξεργασίας) μέσω του συστήματος ΤΣΕΚ τυχόν δεδομένα που σας αφορούν με σκοπό την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού κινδύνου στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας και τελικά την εξασφάλιση της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας, της ασφάλειας των συναλλαγών, αλλά και της άσκησης του δικαιώματος οικονομικής ελευθερίας.

Έλαβα γνώση των δύο (2) ενημερώσεων (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε - ΑΦΟΙ ΛΕΦΑ ΟΕ - LEFASAGRI www.aliment-agro.gr) Εμφάνιση οποιουδήποτε κινδύνου σχετιζομένου με την φερεγγυότητα του Αγοραστή ή την ικανότητα του τελευταίου να παράσχει τις απαιτούμενες εγγυήσεις συνεπάγεται υποχρέωσή του να εξοφλήσει πλήρως κάθε οφειλή πριν από οποιαδήποτε παράδοση προϊόντων. Για κάθε καταβολή που θα λαμβάνει χώρα μετά την αναγραφόμενη στο τιμολόγιο ημερομηνία πληρωμής, θα οφείλεται ο νόμιμος τόκος υπερημερίας από την επόμενη της αναγραφόμενης ημερομηνίας πληρωμής, χωρίς οποιαδήποτε άλλη υπόμνηση.

3. Παράδοση και Παραλαβή

Οι ημερομηνίες παράδοσης των προϊόντων στον Αγοραστή, πλην έγγραφης εναντίας συμφωνίας, παρέχονται μόνο προς πληροφόρηση και οποιαδήποτε καθυστέρηση δεν συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του Αγοραστή. Η υποχρέωση παράδοσης των προϊόντων αναστέλλεται σε περίπτωση καθυστέρησης οποιασδήποτε πληρωμής. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξαρτήσει την εκτέλεση επόμενων παραγγελιών από την πιστοληπτική ικανότητα του Αγοραστή. Καταστάσεις εκτός του πεδίου ελέγχου της εταιρείας, όπως – ενδεικτικά - διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, απεργία, ανταπεργία, κωλύματα στην οδική, θαλάσσια και εναέρια μεταφορά ή μέτρα από δημόσιες αρχές ενδέχεται να προκαλέσουν ανάλογες καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης. Οι ίδιοι λόγοι αποτελούν λόγο ακύρωσης της παραγγελίας υπέρ της εταιρείας, αποκλειομένης οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης του Αγοραστή, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα δεν έχουν παραδοθεί ακόμα.

4. Αποστολή

Η επιλογή του δρομολογίου και του τρόπου αποστολής θα γίνεται από την εταιρεία, εντούτοις οι προτιμήσεις του Αγοραστή λαμβάνονται υπόψη στο μέτρο του δυνατού. Στο μέτρο που είναι συμβατοί με τους παρόντες Γενικούς Όρους Πωλήσεων, θα εφαρμόζονται οι πλέον πρόσφατοι ∆ιεθνείς Εμπορικοί Όροι “Incoterms” του ∆ιεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. Οποιαδήποτε αντίρρηση ή επιφύλαξη αναφορικά με τους όρους της παράδοσης, το βάρος ή την κατάσταση των προϊόντων κατά την εκφόρτωση υποβάλλεται εγγράφως και επί του επιστρεφόμενου στην εταιρεία αντιτύπου του ∆ελτίου Αποστολής. Καμία εκ των υστέρων καταγγελία αναφορικά με τους όρους μεταφοράς και παράδοσης δεν θα γίνεται αποδεκτή. Οποιαδήποτε επιστροφή προϊόντων πρέπει να τύχει της έγγραφης αποδοχής της εταιρείας, διευκρινιζομένης της ποσότητας και της τιμής επιστροφής. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο Αγοραστής αρνηθεί να παραλάβει τα προϊόντα, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να του καταλογίσει κάθε δαπάνη στην οποία προέβη συνεπεία της άρνησης αυτής, όπως ενδεικτικά κάθε δαπάνη για την μεταφορά, αποθήκευση και ασφάλιση των προϊόντων. Ο Αγοραστής θα καταβάλει τις εν λόγω δαπάνες με την επίδειξη του σχετικού τιμολογίου. Πέραν αυτού, η εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τιμολογήσει τα παραγγελθέντα προϊόντα.

5. Καταγγελίες

Οποιαδήποτε καταγγελία υποβάλλεται εγγράφως εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων. Εάν η καταγγελία είναι δικαιολογημένη και σαφώς διατυπωμένη, ο Αγοραστής δικαιούται να ζητήσει αντικατάσταση των προϊόντων. Καμία άλλη αξίωση αποζημίωσης δεν θα γίνεται δεκτή. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως για αξιώσεις αποκατάστασης της ζημίας που προκλήθηκε από προϊόντα που δεν παραδόθηκαν από την εταιρεία, καθώς και για αξιώσεις αποθετικής ζημίας. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις καταγγελίες που έγιναν είτε πριν από τη σύναψη της σύμβασης, κατά τις διαπραγματεύσεις, είτε μετά, είτε αφορούν στο έντυπο πληροφοριακό υλικό ή σε παραβιάσεις των συμβατικών υποχρεώσεων. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για περιπτώσεις που η χρήση των προϊόντων προσκρούει σε δικαιώματα τρίτων ή σε νομικές διατάξεις.

6. Κυριότητα προϊόντων

Ο Αγοραστής δεν αποκτά κυριότητα επί των προϊόντων πριν την πλήρη εξόφληση κάθε οφειλής που απορρέει από την μεταξύ μας εμπορική συναλλαγή. Εντούτοις, ο Αγοραστής δύναται να επεξεργάζεται και να πωλεί τα αγαθά κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησής του. Εάν ο Αγοραστής πωλήσει προϊόντα κυριότητας της εταιρείας χωρίς άμεση πληρωμή κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησής του, η εταιρεία δικαιούται αυτοδικαίως αποζημίωσης, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε επιπλέον πράξη για την αναγνώριση της απαίτησής της. Ομοίως, όσον αφορά στην μεταποίηση των παραδοθέντων προϊόντων και αναλογικά με το ποσοστό της ενσωμάτωσης των προϊόντων της εταιρείας στα τελικά επεξεργασμένα προϊόντα - ο Αγοραστής υποχρεούται να αποθηκεύει και να ασφαλίζει τα προϊόντα και δεν δικαιούται να τα ενεχυριάσει ή να τα δεσμεύσει ως εγγύηση. Ο Αγοραστής υποχρεούται να συμπράττει σε όλα τα μέτρα που ενδέχεται να λάβει η εταιρεία προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματά της επί των παραδοθέντων προϊόντων.

7. Περιορισμός ευθύνης

Ο Αγοραστής φέρει κάθε κίνδυνο που ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση των προϊόντων της εταιρείας. Η εταιρεία δεν εγγυάται την καταλληλότητα των προϊόντων για χρήσεις άλλες από εκείνες για τις οποίες προορίζονται, και σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή, και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπόλογη για συνέπειες διαφορετικής από τη συνήθη ή λανθασμένης χρήσης. Η ευθύνη της εταιρείας για ελαττωματικά προϊόντα περιορίζεται πάντοτε στην τιμολογηθείσα αξία των παραδοθέντων προϊόντων ή στην υποχρέωση αντικατάστασής τους. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραβιάσεις δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνίας.

8. ∆ικαιοδοσία

Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από την παρούσα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας.

inbox 64Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 1

 inbox 64Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 2

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Προϊόντα Θρέψης Λιπάσματα Βιοδραστικά Ωφέλιμα έντομα

Η σύγχρονη γεωργική πρακτική απαιτεί λιπάσματα, ειδικά βοηθήματα και προϊόντα θρέψης και ωφέλιμους μικρο - μακρο- οργανισμούς

Λιπάσματα

Εξειδικευμένα υδατοδιαλυτά Λιπάσματα για εντατικές καλλιέργειες και υδροπονία, φιλικά στο περιβάλλον

Βιολογικά Σκευάσματα

Παρέχουμε ειδικά προϊόντα θρέψης, βιολογικά, ιδανικά για όλες τις καλλιέργειες

Ωφέλιμα Έντομα

Swirskii Mip, Nessidiocoris Mip, Andersoni, Orius, κα ωφέλιμα έντομα καθώς και Βομβίνοι για επικονίαση

Βιοδραστικά Σκευάσματα

Βιοδραστικά σκευάσματα που εφαρμόζοται σε φυτά με στόχο τη βελτίωση της θρεπτικής απόδοσης, της ανοχής στο αβιοτικό στρες και στην αύξηση της απόδοσης και βελτίωσης των ποιοτικών χαρακτηριστικών